ทดสอบ2

11-08-2559 Hits:71 กิจกรรม59 Administrator - avatar Administrator

    ทดสอบการทำกาด่กด่กรด่กรดกด่กรด่ดรก่ดกด่กรนด่ำร่ำรนด่กาด่กาด่กรด่กาด่กสด่กด่ำนำนรำนดำดกดกดกดกดกด Read more

ทดสอบ1

11-08-2559 Hits:103 กิจกรรม59 Administrator - avatar Administrator

ทดสอบการทำ Read more

ทดสอบ

11-08-2559 Hits:87 กิจกรรม59 Administrator - avatar Administrator

  สืบเนื่องจาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์เป็นทุนในการดำเนินการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาที่บ้านหนองแคน  ตำบลดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้า” ต่อมาเนื่องในวโรกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินมา จังหวัดขอนแก่น  เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2516  ได้ทรงมีพระราชดำรัสถามแม่ทัพภาคที่ 2 (พลโทโพยม  พหุลรัตน์)  ว่าจะมีการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อเนื่องไปอีกหรือไม่ แม่ทัพภาคที่ 2 จึงมอบหมายให้กองทัพภาค ที่... Read more

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบดินทร์  นารถโคษา
   ผู้อำนวยการ

Login Form